Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết
 
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 24 tháng 02 đến ngày 28 tháng 02 năm 2020) 
 
Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng đăng ký đất đai năm 2019 
 
Văn phòng đăng ký đất đai thông báo về việc phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019 
 
Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2019) 
 
Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019) 
 
Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/9/2019) 
 
Thông báo Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 26/9/2019) 
 
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019 
 
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019 
 
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Thông báo về việc phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019 của Văn phòng đăng ký đất đaiThông báo về việc phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019 của Văn phòng đăng ký đất đai
Văn phòng đăng ký đất đai thông báo về việc phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019

​    

       Hội đồng xét tuyển viên chức Văn phòng đăng ký đất đai năm 2019 (Sau đây gọi là Hội đồng) thông báo về việc phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019 như sau:

       1. Địa điểm phỏng vấn: Văn phòng đăng ký đất đai

       2. Thời gian phỏng vấn: Ngày 21 tháng 12 năm 2019 đến ngày 22 tháng 12 năm 2019

       3. Nội dung phỏng vấn: Kiến thức chung và theo từng lĩnh vực chuyên môn đáp ứng yêu cầu của Đề án vị trí việc làm.

Tải văn bản chi tiết: 01_TB_HDXTVC_XetTuyenVienChuc_2019.PDF


17/12/2019 10:00 SAĐã ban hànhThông báo về việc phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019 của Văn phòng đăng ký đất đai
Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2019)Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2019)
Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2019)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 16 tháng 10 năm 2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2019 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
14/10
Sáng

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Làm việc với Bộ Tư pháp

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Họp Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư


Chiều

Nội dung: Họp Hội đồng nhân dân

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp trực tuyến

Địa điểm: UBND tỉnh

THỨ BA
15/10
Sáng

Nội dung: Họp BTV UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Họp BTV UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú

Địa điểm: huyện Thạnh Phú

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp công bố QĐ giao quyền

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc với Bộ Tư pháp

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú

Địa điểm: huyện Thạnh Phú

THỨ TƯ
16/10
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp tòa án, VPĐK Bình Đại

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ NĂM
17/10
Sáng

Nội dung: Họp giải quyết trạm quan trắc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp kiểm tra sản phẩm đo đạc ĐT 883

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Chi bộ Thanh tra

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Họp AMD

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Hội đồng bồi thường

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

THỨ SÁU
18/10
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Công tác xã An Định

Địa điểm: xã An Định

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​16/10/2019 2:00 CHĐã ban hànhThông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2019)
352. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Văn Khoai352. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Văn Khoai
Quyết định số 352/QĐ-STNMT ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Văn Khoai

          Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Văn Khoai có số phát hành giấy chứng nhận D0490032, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 55081100032QSDĐ/187/QĐ-UB, do Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú cấp ngày 29 tháng 6 năm 1994, thuộc thửa đất số 1278, 1282, tờ bản đồ số 01 tại xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;

         Lý do: Bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

         Điều 2. Giao Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

        1. Thông báo cho ông Trần Văn Khoai nộp phí và lệ phí theo quy định (nếu có);

        2. Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thạnh Phú, Ủy ban nhân dân xã An Thuận thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

        Điều 3. Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thuận, ông Trần Văn Khoai và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

       Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tải Quyết định 352qd_stnmt.pdf

18/08/2016 9:00 SAĐã ban hành352. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Văn Khoai
Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/9/2019)Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/9/2019)
Thông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/9/2019)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 03 tháng 10 năm 2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 04 tháng 10 năm 2019 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
30/9
Sáng

Nội dung: Khám sức khỏe

Địa điểm: BV Nguyễn Đình Chiểu

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp trực tuyến ngành thuế

Địa điểm: tp Bến Tre

Chiều

Nội dung: Họp cơ quan

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp cơ quan

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp cơ quan

Địa điểm: Phòng họp Sở

THỨ BA
1/10
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc Đảng ủy khối

Địa điểm: Đảng ủy khối

Nội dung: Khám sức khỏe

Địa điểm: BV Nguyễn Đình Chiểu

Chiều

Nội dung: Họp ĐTM

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ TƯ
2/10
Sáng

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ NĂM
3/10
Sáng

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Họp BTG Đảng ủy khối

Địa điểm: Đảng ủy khối

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp VPĐK, Chi cục QLĐĐ

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ SÁU
4/10
Sáng

Nội dung: Họp Sở KHĐT - TC

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp xác định giá đất

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Họp cơ quan

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp cơ quan

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp cơ quan

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​


03/10/2019 9:00 SAĐã ban hànhThông báo Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/9/2019)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 08 tháng 8 năm 2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 05 tháng 8 đến ngày 09 tháng 8 năm 2019 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
05/8
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nghỉ phép

Nội dung: Công tác Ba Tri

Địa điểm: Ba Tri

Chiều

Nội dung: Họp giao ban

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nghỉ phép

Nội dung: Công tác Ba Tri

Địa điểm: Ba Tri

THỨ BA
06/8
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Công tác huyện Ba Tri

Địa điểm: huyện Ba Tri

Chiều

Nội dung: Họp giải quyết khu dân cư Đông Á

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp triển khai DA Bảng giá đất

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Tổ kiểm tra

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Công tác huyện Ba Tri

Địa điểm: huyện Ba Tri

THỨ TƯ
07/8
Sáng

Nội dung: Họp AMD

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ NĂM
08/8
Sáng

Nội dung: Họp UBDN tỉnh

Địa điểm: UBDN tỉnh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Hội nghị Đảng ủy khối

Địa điểm: Đảng ủy khối

Nội dung: Họp sơ kết quy chế dân chủ, tôn giáo

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ SÁU
09/8
Sáng

Nội dung: Hội nghị thủ tục hành chính công

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Dự họp TT Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Công tác xã Mỹ Hưng

Địa điểm: xã Mỹ Hưng

Chiều

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​08/08/2019 3:00 CHĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 05 tháng 9 năm 2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 02 tháng 9 đến ngày 06 tháng 9 năm 2019 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
02/9
Sáng

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Chiều

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

THỨ BA
03/9
Sáng

Nội dung: Họp Ban Dân vận Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Công tác Giồng Trôm

Địa điểm: Giồng Trôm

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Công tác Ba Tri

Địa điểm: Ba Tri

THỨ TƯ
04/9
Sáng

Nội dung: Làm việc với Đoàn Kiểm tra dân vận TW

Địa điểm: Hội trường Sở

Nội dung: Làm việc với Đoàn Kiểm tra dân vận TW

Địa điểm: Hội trường Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Xây dựng đơn giá

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ NĂM
05/9
Sáng

Nội dung: Làm việc với Đoàn giám sát

Địa điểm: Hội trường Sở

Nội dung: Họp Tổ kiểm tra

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Dự lễ Khai giảng

Địa điểm: Thạnh Phú

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Hội đồng bồi thường

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Công tác Thạnh Phú

Địa điểm: Thạnh phú

THỨ SÁU
06/9
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc với Đoàn giám sát

Địa điểm: Hội trường Sở

Nội dung: Diễn tập Quân sự

Địa điểm: Giồng Trôm

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Giao ban

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Diễn tập Quân sự

Địa điểm: Giồng Trôm

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​


05/09/2019 9:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019
Quyết định Ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trườngQuyết định Ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường
Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

​Tải nội dung: 264_QD_STNMT_QuyCheDanChu.pdf

28/03/2018 2:00 CHĐã ban hànhQuyết định Ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 21 tháng 3 năm 2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3 năm 2018 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
19/3
Sáng
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác huyện Mỏ Cày Bắc
Địa điểm: huyện Mỏ Cày Bắc
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ BA
20/3
Sáng
Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú
Địa điểm: huyện Thạnh Phú
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Họp xét nâng lương trước hạn
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp xét nâng lương trước hạn
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Đại hội Chi bộ
Địa điểm: Hội trường Sở
Nội dung: Họp xét nâng lương trước hạn
Địa điểm: Phòng họp Sở
THỨ TƯ
21/3
Sáng
Nội dung: Họp UBND tỉnh
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Họp thu hồi đất Trung tâm Bảo trợ xã hội
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm:Cơ quan
Chiều
Nội dung: Họp UBND tỉnh
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Họp thống nhất chồng ghép Quy hoạch xây dựng
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung:Công tác huyện Thạnh Phú
Địa điểm: huyện Thạnh Phú
Nội dung: Họp giải quyết Ioffice
Địa điểm: Phòng họp Sở
THỨ NĂM
22/3
Sáng
Nội dung: Công tác huyện Chợ Lách
Địa điểm: huyện Chợ Lách
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Kiểm tra Đề án môi trường
Địa điểm: huyện Bình Đại
Chiều
Nội dung: Họp Chi bộ
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Hội nghị triển khai công tác thu hồi đất
Địa điểm: Hội trường Sở
Nội dung: Công tác huyện Mỏ Cày Bắc
Địa điểm: huyện Mỏ Cày Bắc
Nội dung: Kiểm tra Đề án môi trường
Địa điểm: huyện Bình Đại
THỨ SÁU
23/3
Sáng
Nội dung: Họp tổ Dự án AMD
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp thẩm định thiết kế, dự toán đo đạc địa hình
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Hội nghị góp ý xây dựng Luật
Địa điểm: thành phố Bến Tre
Nội dung: Họp tổ Dự án AMD
Địa điểm: Phòng họp Sở
Chiều
Nội dung: Công tác xã Vĩnh Hòa
Địa điểm: xã Vĩnh Hòa
Nội dung: Họp Hội đồng BT hỗ trợ tái định cư
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Hội nghị góp ý xây dựng Luật
Địa điểm: thành phố Bến Tre
Nội dung: Họp triển khai nhân rộng mô hình môi trường
Địa điểm: Cơ quan
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
21/03/2018 4:00 CHĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 14 tháng 3 năm 2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 16 tháng 3 năm 2018 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
12/3
Sáng
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Chiều
Nội dung: Họp Đảng ủy
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Đảng ủy
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Đảng ủy
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Đảng ủy
Địa điểm: Phòng họp Sở
THỨ BA
13/3
Sáng
Nội dung: Công tác Gia Lai
Địa điểm: Gia Lai
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Chi bộ
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Công tác Gia Lai
Địa điểm: Gia Lai
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Công đoàn viên chức
Địa điểm: Phòng họp Sở
THỨ TƯ
14/3
Sáng
Nội dung: Công tác Gia Lai
Địa điểm: Gia Lai
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác huyện Giồng Trôm
Địa điểm: huyện Giồng Trôm
Nội dung: Làm việc
Địa điểm:Cơ quan
Chiều
Nội dung: Công tác Gia Lai
Địa điểm: Gia Lai
Nội dung: Họp Sở Nông nghiệp và PTNT
Địa điểm: Sở Nông nghiệp và PTNT
Nội dung:Công tác huyện Giồng Trôm
Địa điểm: huyện Giồng Trôm
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ NĂM
15/3
Sáng
Nội dung: Công tác Gia Lai
Địa điểm: Gia Lai
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Hội nghị Thanh tra Bộ
Địa điểm: Vĩnh Long
Nội dung: Họp mặt báo chí
Địa điểm: Đồng Khởi Palace
Chiều
Nội dung: Công tác Gia Lai
Địa điểm: Gia Lai
Nội dung: Công tác huyện Ba Tri
Địa điểm: huyện Ba Tri
Nội dung: Hội nghị Thanh tra Bộ
Địa điểm: Vĩnh Long
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ SÁU
16/3
Sáng
Nội dung: Công tác Gia Lai
Địa điểm: Gia Lai
Nội dung: Họp UBND tỉnh
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Hội nghị Thanh tra Bộ
Địa điểm: Vĩnh Long
Nội dung: Phổ biến Giáo dục – Pháp luật
Địa điểm: Sở Tư pháp
Chiều
Nội dung: Công tác Gia Lai
Địa điểm: Gia Lai
Nội dung: Đại hội Chi bộ Tài nguyên và môi trường
Địa điểm: Hội trường Sở
Nội dung: Hội nghị Thanh tra Bộ
Địa điểm: Vĩnh Long
Nội dung: Đại hội Chi bộ Tài nguyên và môi trường
Địa điểm: Hội trường Sở
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
13/03/2018 11:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018
Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quan trắc Môi trườngThông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quan trắc Môi trường
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 của Trung tâm Quan trắc Môi trường
17/12/2015 8:00 SAĐã ban hànhThông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quan trắc Môi trường
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VLAP BẾN TRETHÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VLAP BẾN TRE
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, nhằm tăng cường sự tiếp cận của mọi đối tượng đối với dịch vụ thông tin đất đai thông qua việc phát triển một hệ thống quản lý đất đai hoàn thiện ở các tỉnh và thành phố tham gia Dự án, Bến Tre là 1 trong 9 tỉnh, thành phố được chọn lựa tham gia Dự án. Ban Quản lý Dự án VLAP tỉnh Bến Tre (PPMU) có kế hoạch tuyển dụng 01 cán bộ  hợp đồng vị trí giám sát thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật làm việc cho PPMU với yêu cầu về chuyên môn và kinh nghiệm như sau:- Có bằng cử nhân hoặc tương đương trở lên, ưu tiên người có bằng thạc sĩ và tiến sĩ trên các lĩnh vực đất đai, trắc địa bản đồ, quản lý đất đai, đăng ký QSD đất;
- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCN, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Kinh nghiệm trong hiện đại hóa hệ thống đăng ký đất đai, xây dựng chuẩn cung cấp dịch vụ được coi trọng;
- Có khả năng hợp tác làm việc với cán bộ từ các ngành và các bên liên quan khác nhau;
- Chứng tỏ khả năng làm việc hiệu quả trong các nhóm đa dạng;
- Thành thạo tiếng Việt và ưu tiên người biết tiếng Anh;
- Có kinh nghiệm trong tổ chức hội thảo, tập huấn và hội nghị.
Đề cương nhiệm vụ sẽ được cung cấp theo yêu cầu qua thư điện tử Vlap_bt@yahoo.com từ ngày 20/09/2010. Các ứng viên có quan tâm, đề nghị gửi đơn xin việc, sơ yếu lý lịch và bản sao các văn bằng đến địa chỉ dưới đây, trước ngày 15/10/2010 :
Ban Quản lý Dự án VLAP Bến Tre, Số 1, đường Trần Quốc Tuấn, phường 2, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 075.3511144 – Fax: 075.3511142
Ban Quản lý Dự án VLAP tỉnh Bến Tre sẽ liên hệ với ứng viên đủ tiêu chuẩn.

GIÁM ĐỐC       
(Đã ký)          

Nguyễn Hải Châu

20/09/2010 12:00 SAĐã ban hànhTHÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VLAP BẾN TRE
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 21 tháng 8 năm 2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 năm 2019 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
19/8
Sáng

Nội dung: Họp Ban Kinh tế ngân sách

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Thông báo kết luận của Thanh tra tỉnh

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Tổng kết công tác kiểm kê đất đai 2019

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ BA
20/8
Sáng

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Thanh tra

Địa điểm: Phòng họp Sở


Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp di dời đường điện

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Hội Nông dân

Địa điểm: Hội Nông dân

THỨ TƯ
21/8
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Hội đồng bồi thường

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

THỨ NĂM
22/8
Sáng

Nội dung: Họp UBDN tỉnh

Địa điểm: UBDN tỉnh

Nội dung: Họp Hội đồng bồi thường

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Đại hội Chi đoàn

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Đối thoại với Nhân dân

Địa điểm: tp Bến Tre

THỨ SÁU
23/8
Sáng

Nội dung: Hội nghị trực tuyến

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Họp Văn phòng ĐKĐĐ

Địa điểm: Văn phòng ĐKĐĐ

Nội dung: Họp Hội đồng bồi thường

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
22/08/2019 10:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019
Thông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017) Thông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017)
Thông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017)

​Thông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017)

Lich_cong_tac_tuan_BGD_(18_den_22-9)_2017.doc

21/09/2017 8:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017)
THÔNG BÁO MỜI THẦU (Gói thầu: mua sắm thiết bị phân tích môi trường)THÔNG BÁO MỜI THẦU (Gói thầu: mua sắm thiết bị phân tích môi trường)

​1. Chi cục Bảo vệ môi trường Bến Tre có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu với hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường, Gói thầu: mua sắm thiết bị phân tích môi trường thuộc nguồn vốn sự nghiệp môi trường năm 2016 do Chi cục Bảo vệ môi trường quản lý.

2. Chi cục Bảo vệ môi trường mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện đến tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

3. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu tìm hiểu thông tin chi tiết về hồ sơ dự thầu tại đơn vị thường trực được giao theo địa chỉ sau: Trung tâm Quan trắc môi trường (số 38, Cách mạng tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh thông thường: từ ngày 03 tháng 6 năm 2016 đến 17 giờ ngày 09 tháng 6 năm 2016 (trong giờ hành chính).

5. Hồ sơ sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ, ngày 10 tháng 6 năm 2016 tại hội trường Chi cục Bảo vệ môi trường Bến Tre (số 38, đường Cách mạng tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre).

Kính mời đại diện các nhà thầu nhận hồ sơ yêu cầu đến dự buổi mở thầu đúng thời gian và địa điểm nêu trên.

134-CCBVMT-TBMT.pdf


06/06/2016 9:00 SAĐã ban hànhTHÔNG BÁO MỜI THẦU (Gói thầu: mua sắm thiết bị phân tích môi trường)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 24 tháng 02 đến ngày 28 tháng 02 năm 2020)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 24 tháng 02 đến ngày 28 tháng 02 năm 2020)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 24 tháng 02 đến ngày 28 tháng 02 năm 2020)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 26 tháng 02 năm 2020
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 24 tháng 02 đến ngày 28 tháng 02 năm 2020 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
24/02
Sáng

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở


Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở


Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp SởChiều

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy


Nội dung: Đại hội CB Quản lý đất đai

Địa điểm: Hội trường Sở


Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan


THỨ BA
25/02
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú

Địa điểm: huyện Thạnh Phú

Chiều

Nội dung: Đại hội CB Văn phòng Sở

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

THỨ TƯ
26/02
Sáng

Nội dung: Công tác Châu Thành

Địa điểm: Châu Thành

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp BTG Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Chiều

Nội dung: Công tác Châu Thành

Địa điểm: Châu Thành

Nội dung: Họp BTV Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Họp BCĐ khai thác cát

Địa điểm: Tỉnh ủy

THỨ NĂM
27/02
Sáng

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Công tác Giồng Trôm

Địa điểm: Giồng Trôm

Chiều

Nội dung: Công tác Mỏ Cày Nam

Địa điểm: Mỏ Cày Nam

Nội dung: Họp quản lý đất công

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Công tác Giồng Trôm

Địa điểm: Giồng Trôm

THỨ SÁU
28/10
Sáng

Nội dung: Họp HĐ Thi đua

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp HĐ Thi đua

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Chiều

Nội dung: Đại hội CB tài nguyên môi trường

Địa điểm: Hội trường Sở

Nội dung: Học Anh văn B1

Địa điểm: tp Bến Tre

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
26/02/2020 2:00 CHĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 24 tháng 02 đến ngày 28 tháng 02 năm 2020)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 01 tháng 12 năm 2017


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 29 tháng 11 năm 2017
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 01 tháng 12 năm 2017 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
27/11
Sáng
Nội dung: Họp Tỉnh ủy
Địa điểm: Tỉnh ủy
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Tiếp xúc cử tri huyện Mỏ Cày Nam
Địa điểm: huyện Mỏ Cày Nam
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Họp Tỉnh ủy
Địa điểm: Tỉnh ủy
Nội dung:Tiếp xúc cử tri tp Bến Tre
Địa điểm: : tp Bến Tre
Nội dung: Tiếp xúc cử tri huyện Thạnh Phú
Địa điểm: huyện Thạnh Phú
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ BA
28/11
Sáng
Nội dung: Họp Tỉnh ủy
Địa điểm: Tỉnh ủy
Nội dung: Họp Hội đồng bồi thường
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác Cần Thơ
Địa điểm: Cần Thơ
Chiều
Nội dung: Họp Tỉnh ủy
Địa điểm: : Tỉnh ủy
Nội dung: Họp giải quyết vướng mắt các Ngân hàng
Địa điểm: Ngân hàng Nhà nước
Nội dung:Làm việc
Địa điểm:Cơ quan
Nội dung: Công tác Cần Thơ
Địa điểm: Cần Thơ
THỨ TƯ
29/11
Sáng
Nội dung: Học Nghị quyết Trung ương
Địa điểm: : Tỉnh ủy
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Học Nghị quyết Trung ương
Địa điểm: Tỉnh ủy
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ NĂM
30/11
Sáng
Nội dung: Học Nghị quyết Trung ương
Địa điểm: Tỉnh ủy
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Kiểm tra nông thôn mới xã An Thới
Địa điểm: xã An Thới – Mỏ Cày Nam
Chiều
Nội dung: Học Nghị quyết Trung ương
Địa điểm: Tỉnh ủy
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Kiểm tra nông thôn mới xã An Thới
Địa điểm: xã An Thới – Mỏ Cày Nam
THỨ SÁU
01/12
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác tỉnh Cà Mau
Địa điểm: tỉnh Cà Mau
--
Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú
Địa điểm: huyện Thạnh Phú
Nội dung: Họp ĐTM
Địa điểm: Phòng họp Sở
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác tỉnh Cà Mau
Địa điểm: : tỉnh Cà Mau
Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú
Địa điểm: huyện Thạnh Phú
Nội dung: Họp ĐTM
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
29/11/2017 4:00 CHĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017
DANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH HUỶ GIẤY CHỨNG NHẬN NGÀY 08/11/2016DANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH HUỶ GIẤY CHỨNG NHẬN NGÀY 08/11/2016
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận ngày 08 tháng 11 năm 2016
09/11/2016 5:00 CHĐã ban hànhDANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH HUỶ GIẤY CHỨNG NHẬN NGÀY 08/11/2016
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 10/10/2016 đến ngày 14/10/2016)Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 10/10/2016 đến ngày 14/10/2016)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 10/10/2016 đến ngày 14/10/2016)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 10 tháng 10 năm 2016
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2016 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
10/10
Sáng
Nội dung: Công tác Chợ Lách (lúc 07h 00 phút)
Địa điểm: Huyện Chợ Lách
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác Thạnh Phú (lúc 07h 00 phút)
Địa điểm: Huyện Thạnh Phú
Nội dung: Công tác Thạnh Phú (lúc 07h 00 phút)
Địa điểm: Huyện Thạnh Phú
Chiều
Nội dung: Họp Thành viên UBND tỉnh (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: VP. UBND tỉnh
Nội dung: Họp Thành viên UBND tỉnh (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: VP. UBND tỉnh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: - Họp Ban Giám đốc (Lúc 13h 30, Phòng họp số 01)
Địa điểm: Phòng họp số 01
THỨ BA
11/10
Sáng
Nội dung: - Họp giao ban Sở (Lúc 7h 30 phút, Phòng họp số 01)
Địa điểm: Phòng họp số 01
Nội dung: - Họp giao ban Sở (Lúc 7h 30 phút, Phòng họp số 01)
Địa điểm: Phòng họp số 01
Nội dung: - Họp giao ban Sở (Lúc 7h 30 phút, Phòng họp số 01)
Địa điểm: Phòng họp số 01
Nội dung: - Họp giao ban Sở (Lúc 7h 30 phút, Phòng họp số 01)
Địa điểm: Phòng họp số 01
Chiều
Nội dung: Họp Sở Nội vụ (lúc 13h00 phút)
Địa điểm: Sở Nội vụ
Nội dung: Dự họp Ban 9 Bộ NNPTNT (lúc 13h30 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp UBND tỉnh về giải quyết khiếu nại, tố cáo PTNT (lúc 13h30 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ TƯ
12/10
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp giải quyết Công ty Zipo (lúc 7h30 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Công tác Giồng Trôm (lúc 07h 00 phút)
Địa điểm: Huyện Giồng Trôm
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Họp mặt Doanh nghiệp (lúc 13h30 phút)
Địa điểm: HT. UBND tỉnh
Nội dung: Họp giải quyết vướng mắc DN Đặng Văn Tòng, Cty Hồng Đại Dương (lúc 13h30 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Công tác Giồng Trôm (lúc 13h 00 phút)
Địa điểm: Huyện Giồng Trôm
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ NĂM
13/10
Sáng
Nội dung: Họp Đảng ủy Sở (lúc 7h30 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Đảng ủy Sở (lúc 7h30 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Đảng ủy Sở (lúc 7h30 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Đảng ủy Sở (lúc 7h30 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Chiều
Nội dung: Họp Chi bộ
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung:Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Kiểm tra xã Nông thôn mới (lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: Các xã
THỨ SÁU
14/10
Sáng
Nội dung: Dự họp Thành viên UBND tỉnh (lúc 7h30 phút)
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Chi bộ (lúc 07h 00 phút)
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Làm việc với UBND huyện Châu Thành (lúc 13h30 phút)
Địa điểm: Huyện Châu Thành
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
13/10/2016 8:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 10/10/2016 đến ngày 14/10/2016)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 02 tháng 01 đến ngày 05 tháng 01 năm 2019)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 02 tháng 01 đến ngày 05 tháng 01 năm 2019)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 02 tháng 01 đến ngày 05 tháng 01 năm 2019)
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 03 tháng 01 năm 2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 02 tháng 01 đến ngày 05 tháng 01 năm 2019)­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
31/12/2018
Sáng

Nghỉ Tết dương lịch

Nghỉ Tết dương lịch

Chiều

Nghỉ Tết dương lịch

Nghỉ Tết dương lịch

THỨ BA
01/01
Sáng

Nghỉ Tết dương lịch

Nghỉ Tết dương lịch

Chiều

Nghỉ Tết dương lịch

Nghỉ Tết dương lịch

THỨ TƯ
02/01
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Chi cục Quản lý đất đai

Địa điểm: Phòng họp Sở

THỨ NĂM
03/01
Sáng

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ SÁU
04/01
Sáng

Nội dung: Họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Họp cán bộ

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Chi cục Quản lý đất đai

Địa điểm: Phòng họp SởTHỨ BẢY
05/01
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp Chi cục Quản lý đất đai

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Họp giải quyết đất đai

Địa điểm: Phòng họp Sở


Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
07/01/2019 10:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 02 tháng 01 đến ngày 05 tháng 01 năm 2019)
Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng đăng ký đất đai năm 2019Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng đăng ký đất đai năm 2019
Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng đăng ký đất đai năm 2019

​       Văn phòng đăng ký đất đai thông báo đến người dự tuyển Danh sách trúng tuyển viên chức Văn phòng đăng ký đất đai năm 2019. Đề nghị các ông (bà) có tên trong Danh sách trúng tuyển đến Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Văn phòng đăng ký đất đai (Địa chỉ: Số 03, Trần Quốc Tuấn, phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) nộp các  hồ sơ, giấy tờ cần thiết để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định trước khi ký hợp đồng làm việc.

      Mẫu sơ yếu lý lịch: Mau so-yeu-ly-lich-tu-thuat.doc

      Nội dung chi tiết xem tại:

     1. 85_TB-VPDK_ket_qua_trung_tuyen_VC-2019.pdf

     2. 10_QD-VPDK_phe_duyet_KQ_tuyen_dung_VC2019.pdf

21/01/2020 10:00 SAĐã ban hànhThông báo Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng đăng ký đất đai năm 2019
Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận từ ngày 01/4 đến ngày 14/4/2017 Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận từ ngày 01/4 đến ngày 14/4/2017
Danh sách các Quyết định hủy Giấy chứng nhận từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 2017
17/04/2017 7:30 SAĐã ban hànhDanh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận từ ngày 01/4 đến ngày 14/4/2017
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 26/12/2016 đến ngày 30/12/2016)Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 26/12/2016 đến ngày 30/12/2016)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 26 tháng 12 năm 2016 đến ngày 30 tháng 12 năm 2016)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 26 tháng 12 năm 2016
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 năm 2016 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
26/12
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm Cơ quan
Nội dung: Dự họp nghe thông báo kết quả kiểm toán (Lúc 07h 30 phút)
Địa điểm UBND tỉnh
Nội dung: Công tác xã Mỹ Hưng
Địa điểm huyện Thạnh Phú
Nội dung: Họp Chi bộ
Địa điểmCơ quan
Chiều
Nội dung: Họp Tỉnh ủy (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: Tỉnh ủy
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác xã Mỹ Hưng
Địa điểm: huyện Thạnh Phú
Nội dung: Họp Chi bộ
Địa điểm:Cơ quan
THỨ BA
27/12
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Chi bộ
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp mặt trận Tổ quốc (Lúc 07h 30 phút)
Địa điểm: Thành phố Bến Tre
Chiều
Nội dung: Họp Chi bộ (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp giải quyết giao đất điện lực Mỏ Cày Bắc (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: Phòng họp số 01
Nội dung: Họp Chi bộ
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác Khu công nghiệp (Lúc 13h 00 phút)
Địa điểm: Khu công nghiệp GL
THỨ TƯ
28/12
Sáng
Nội dung:Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ (Lúc 07h 30 phút)
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Công tác huyện Châu Thành (Lúc 07h 30 phút)
Địa điểm: huyện Châu Thành
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp ĐTM (Lúc 07 h 30 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Chiều
Nội dung: Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Họp bàn giao đất Công An tỉnh (Lúc 14h 00 phút)
Địa điểm: Phòng họp số 01
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ NĂM
29/12
Sáng
Nội dung: Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ (Lúc 07h 30 phút)
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác xã Cẩm Sơn (Lúc 07h 00 phút)
Địa điểm: xã Cẩm Sơn
Chiều
Nội dung: Họp Tỉnh ủy (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: Tỉnh ủy
Nội dung: Công bố quyết định nghỉ hưu (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác huyện Ba Tri (Lúc 13h 00 phút)
Địa điểm: huyện Ba Tri
THỨ SÁU
30/12
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp giải quyết hiến đất bà Nguyễn Ái Vân (Lúc 7h 30 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Đề án chăn nuôi (Lúc 7h 30 phút)
Địa điểm: Phòng họp Sở
Chiều
Nội dung: Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 ngành TNMT (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 ngành TNMT (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 ngành TNMT (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: UBND tỉnh
Nội dung: Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 ngành TNMT (Lúc 13h 30 phút)
Địa điểm: UBND tỉnh
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
29/12/2016 8:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 26/12/2016 đến ngày 30/12/2016)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 06 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2018)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 06 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2018)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 06 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2018)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 07 tháng 8 năm 2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 06 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2018 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
06/8
Sáng
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Chiều
Nội dung: Họp Giao ban
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Giao ban
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Giao ban
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Giao ban
Địa điểm: Phòng họp Sở
THỨ BA
07/8
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Làm việc với Phòng Kế hoạch – Tài chính
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Công tác xã An Định
Địa điểm: xã An Định
Nội dung: Thẩm định thầu
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ TƯ
08/8
Sáng
Nội dung: Công tác thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm: tp Hồ Chí Minh
Nội dung: Giải quyết cho thuê đất K22
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Triển khai quyết định thanh tra
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Công tác thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm: tp Hồ Chí Minh
Nội dung: Họp chuyển hệ tọa độ, chồng ghép quy hoạch
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ NĂM
09/8
Sáng
Nội dung: Công tác xã Vĩnh Hòa
Địa điểm: xã Vĩnh Hòa
Nội dung: Họp UBND tinh
Địa điểm: UBND tinh
Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú
Địa điểm: huyện Thạnh Phú
Nội dung: Kiểm tra cá da trơn
Địa điểm: tp Bến Tre
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp lập dự toán kinh phí ĐK, cấp GCN
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Công tác huyện Thạnh Phú
Địa điểm: huyện Thạnh Phú
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ SÁU
10/8
Sáng
Nội dung: Họp giao ban 6 tháng đầu năm
Địa điểm: Hội trường Sở
Nội dung: Họp Hội đồng tiêu hủy phôi giấy
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Công tác huyện Giồng Trôm
Địa điểm: huyện Giồng Trôm
Nội dung: Làm việc
Địa điểm:Cơ quan
Nội dung: Dư đóng thầu quy hoạch nước
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Kiểm tra cá da trơn
Địa điểm: tp Bến Tre
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
08/08/2018 9:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 06 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2018)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 21 tháng 01 đến ngày 25 tháng 01 năm 2019)Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 21 tháng 01 đến ngày 25 tháng 01 năm 2019)
Thông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 21 tháng 01 đến ngày 25 tháng 01 năm 2019)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 23 tháng 01 năm 2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 21 tháng 01 đến ngày 25 tháng 01 năm 2019 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
21/01
Sáng

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp Sở

THỨ BA
22/01
Sáng

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Hội nghị viên chức, người lao động của Văn phòng ĐKĐĐ

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Hội nghị viên chức, người lao động của Văn phòng ĐKĐĐ

Địa điểm: Phòng họp Sở

THỨ TƯ
23/01
Sáng

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ NĂM
24/01
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Công tác huyện Châu Thành

Địa điểm: Châu Thành

Chiều

Nội dung: Triển khai chuyên đề năm 2019

Địa điểm: Hội trường Sở

Nội dung: Công tác huyện Châu Thành

Địa điểm: Châu Thành

THỨ SÁU
25/01
Sáng

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Nội dung: Họp giải quyết đất đai

Địa điểm: Phòng họp Sở

Chiều

Nội dung: Họp giao ban

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Họp giao ban

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
23/01/2019 11:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở (Từ ngày 21 tháng 01 đến ngày 25 tháng 01 năm 2019)
Thông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 năm 2017)Thông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 năm 2017)
Thông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 năm 2017)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 27 tháng 3 năm 2017
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
27/3
Sáng
Nội dung: Họp Ban Giám đốc Sở
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nghỉ phép
Nội dung: Họp Ban Giám đốc Sở
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc Sở
Địa điểm:Phòng họp Sở
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nghỉ phép
Nội dung: Họp Cụm thi đua
Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông
Nội dung: Họp Trung tâm ứng dụng công nghệ cao
Địa điểm: Châu Thành
THỨ BA
28/3
Sáng
Nội dung: Làm việc với UBND Châu Thành
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp HĐ bồi thường hỗ trợ tái định cư
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp và tiếp dân xã Sơ Phú – Giồng Trôm
Địa điểm: Xã Sơn Phú
Nội dung: Họp Sở Nông nghiệp &PTNT
Địa điểm: Sở Nông nghiệp &PTNT
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp và tiếp dân xã Sơ Phú – Giồng Trôm
Địa điểm: Xã Sơn Phú
Nội dung: Báo cáo biến đổi khí hậu
Địa điểm: Ban Tuyên giáo tỉnh
THỨ TƯ
29/3
Sáng
Nghỉ phép
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Lấy ý kiến người dân 05 xã
Địa điểm: Huyện Giồng Trôm và Ba Tri
Nội dung: Họp Sở Y tế
Địa điểm: Sở Y tế
Chiều
Nghỉ phép
Nội dung: Họp Sở Kế hoạch và Đầu tư
Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nội dung: Lấy ý kiến người dân 05 xã
Địa điểm: Huyện Giồng Trôm và Ba Tri
Nội dung: Kiểm tra môi trường Công ty Gò Đàn
Địa điểm: Công ty Gò Đàn
THỨ NĂM
30/3
Sáng
Nội dung: Báo cáo Sơ kết quý I
Địa điểm: Ban Tuyên giáo tỉnh
Nội dung: Họp góp ý Luật DN vừa và nhỏ
Địa điểm: Trụ sở Đoàn đại biểu QH
Nội dung: Họp giải quyết khiếu nại với tp Bến Tre
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc với Đoàn Deltaes (Hà Lan)
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Họp Đảng Ủy khối
Địa điểm: Vp Đảng Ủy khối
Nội dung: Họp Ban Nội chính Tỉnh ủy
Địa điểm: Ban Nội chính Tỉnh ủy
Nội dung: Công tác Hà Nội
Địa điểm: Hà Nội
Nội dung: Làm việc với Đoàn Deltaes (Hà Lan)
Địa điểm: Cơ quan
THỨ SÁU
31/3
Sáng
Nội dung: Học cập nhật kiến thức kinh tế - xã hội
Địa điểm: Trường Chính trị
Nội dung: Họp góp ý dự thảo Luật Thủy lợi
Địa điểm: Trụ sở Đoàn đại biểu QH
--
Nội dung: Công tác Hà Nội
Địa điểm: Hà Nội
Nội dung: Học cập nhật kiến thức kinh tế - xã hội
Địa điểm: Trường Chính trị
Chiều
Nội dung: Học cập nhật kiến thức kinh tế - xã hội
Địa điểm: Trường Chính trị
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Công tác Hà Nội
Địa điểm: Hà Nội
Nội dung: Học cập nhật kiến thức kinh tế - xã hội
Địa điểm: Trường Chính trị
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
28/03/2017 2:00 CHĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 năm 2017)
Thông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 02 tháng 8 năm 2017)Thông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 02 tháng 8 năm 2017)
Thông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 02 tháng 8 năm 2017)


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 01 tháng 8 năm 2017
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 01 tháng 8 năm 2017 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chinh
ĐT CQ:
075.381.3241
Di động:
0903.034.727
Mail:
nvchinh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ: 075.3824.671
Di động: 0918.046.080
Mail: tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Đáo
ĐT CQ:
075.3813.154
Di động:
0913.965.098
Mail:
lvdao.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Phúc
ĐT CQ:
075.850.1737
Di động: 0918.219.151
Mail:
dvphuc.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
31/7
Sáng
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Ban Giám đốc
Địa điểm: Phòng họp Sở
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Ủy ban mặt trận tổ quốc
Địa điểm: Ủy ban mặt trận tổ quốc
THỨ BA
01/8
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp HĐ bồi thường hỗ trợ tái định cư
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Địa điểm: Ủy ban nhân dân tỉnh
Nội dung:Họp Tổ công tác
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Họp Quy chế Trung tâm CNTT
Địa điểm: Phòng họp Sở
THỨ TƯ
02/8
Sáng
Nội dung: Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Địa điểm: Ủy ban nhân dân tỉnh
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Công tác huyện Ba Tri
Địa điểm: huyện Ba Tri
Nội dung: Triển khai GPMB Cụm Công nghiệp Giao Long
Địa điểm: Phòng hợp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
THỨ NĂM
03/8
Sáng
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp giải quyết đất
Địa điểm: Phòng hợp Sở
Nội dung: Đối thoại giải quyết khiếu nại
Địa điểm: Phòng hợp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp giải quyết Giấy chứng nhận
Địa điểm: Phòng hợp Sở
Nội dung: Đối thoại giải quyết khiếu nại
Địa điểm: Phòng hợp Sở
Nội dung: Kiểm tra Môi trường Doanh nghiệp
Địa điểm: thành phố Bến Tre
THỨ SÁU
04/8
Sáng
Nội dung: Triển khai NQTW 5
Địa điểm: Phòng họp Sở
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
--
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Chiều
Nội dung: Công tác Hà Nội
Địa điểm: Hà Nội
Nội dung: Làm việc
Địa điểm: Cơ quan
Nội dung: Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Địa điểm: Ủy ban nhân dân tỉnh
Nội dung: Họp Hội đồng khoa học
Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
​​
02/08/2017 9:00 SAĐã ban hànhThông báo lịch công tác tuần của BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 02 tháng 8 năm 2017)
354. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Phan Thị Hạnh354. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Phan Thị Hạnh
Quyết định số 354/QĐ-STNMT ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Phan Thị Hạnh

        Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Phan Thị Hạnh có số phát hành giấy giấy chứng nhận BM 884537, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00529 do Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam ký ngày 02 tháng 02 năm 2015, thửa đất số 220, tờ bản đồ số 17, tọa lạc tại ấp Phú Đông thượng (nay là ấp Phú Tây Hạ), xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

       Lý do: bà Phan Thị Hạnh mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

      Điều 2. Giao Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

     1. Thông báo cho bà Phan Thị Hạnh nộp phí và lệ phí theo quy định (nếu có);

     2. Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỏ Cày Nam, Ủy ban nhân dân xã Bình Khánh Đông thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

       Điều 3. Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỏ Cày Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Khánh Đông, bà Phan Thị Hạnh và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

       Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tải Quyết định 354qd_stnmt.pdf

24/08/2016 11:00 SAĐã ban hành354. Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Phan Thị Hạnh
Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 7 năm 2017Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 7 năm 2017
Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 7 năm 2017
01/08/2017 11:00 SAĐã ban hànhDanh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 7 năm 2017
Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 5 năm 2017Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 5 năm 2017
Danh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 5 năm 2017
01/06/2017 8:00 SAĐã ban hànhDanh sách các quyết định hủy Giấy chứng nhận Tháng 5 năm 2017
DANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH HUỶ GIẤY CHỨNG NHẬN THÁNG 10 NĂM 2016DANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH HUỶ GIẤY CHỨNG NHẬN THÁNG 10 NĂM 2016
Danh sách các Quyết định hủy giấy chứng nhận tháng 10 năm 2016
31/10/2016 2:00 CHĐã ban hànhDANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH HUỶ GIẤY CHỨNG NHẬN THÁNG 10 NĂM 2016
1 - 30Next
Ảnh
Video
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nh​iệm chính: Ông Nguyễn Văn Chinh - Chức vụ: Giám đốc Sở TN và MT | Giấy phép số: 139/GP - BC, ngày 16 tháng 4 năm 2007
Địa chỉ trụ sở: Số 01 - Trần Quốc Tuấn - Phường 2 - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822210 - 0275.3211494 - Fax: 0275.3813176; Email: stnmt@bentre.gov.vn