SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG
-------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Bến Tre, ngày 13 tháng 5 năm 2020
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 năm 2020 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ
Ngày
Buổi
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Minh
ĐT CQ:
0275.3824.671
Di động:
0918.046.080 
Mail:
tqminh.stnmt@bentre.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trịnh Minh Khôi
ĐT CQ:
0275.3839.277
Di động:
0918.104.127 
Mail:
tmkhoi.stnmt@bentre.gov.vn
THỨ HAI
11/5
Sáng

Nội dung: Hội đồng bồi thường

Địa điểm: Phòng họp Sở


Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan


Chiều

Nội dung: Họp giao ban

Địa điểm: Phòng họp Sở


Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ BA
12/5
Sáng

Nghỉ phép

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nghỉ phép

Nội dung: Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp Sở

THỨ TƯ
13/5
Sáng

Nội dung: Họp giải quyết Công ty Biển Đông

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Công tác Mỏ Cày Nam

Địa điểm: Mỏ Cày Nam

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ NĂM
14/5
Sáng

Nội dung: Họp UBND tỉnh

Địa điểm: UBND tỉnh

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Công tác Thạnh Phú

Địa điểm: Thạnh Phú

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

THỨ SÁU
15/5
Sáng

Nội dung: Học Anh văn

Địa điểm: tp Bến Tre

Nội dung: Làm việc

Địa điểm: Cơ quan

Chiều

Nội dung: Học Anh văn

Địa điểm: tp Bến Tre

Nội dung: Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp Sở

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Trung tâm CNTT (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, TH.                       
CHÁNH VĂN PHÒNG