Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 29/03/2017, 16:00
Bản tin tình hình xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre (Từ ngày 28/3 đến ngày 04/4/2017)
29/03/2017 | Trung tâm Công nghệ thông tin
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 04 tháng 4 năm 2017 (Tuần 13/2017)

I/ TÓM TẮT TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TỪ NGÀY 21 ĐẾN 07 GIỜ NGÀY 28/03/2017 (TUẦN 12/2017):

Diễn biến xâm nhập mặn cao nhất hàng ngày có xu thế xâm nhập sâu dần từ ngày 21 đến ngày 28.

Độ mặn xâm nhập sâu nhất xuất hiện trong các ngày 27-28 và ở mức cao, sâu hơn so với tuần trước và thấp hơn so với cùng thời kỳ năm 2016.

Độ mặn cao nhất đo được tại các nơi như sau:

Ø Trên sông Cửa Đại:

+ Tại Bình Đại (cảng cá Bình Đại - huyện Bình Đại): 23.6 ‰ ngày 28.

+ Tại Lộc Thuận (xã Lộc Thuận - huyện Bình Đại): 9.7 ‰  ngày 28.

+ Tại Giao Hoà (xã Giao Hoà - huyện Châu Thành): 3.3 ‰  ngày 28.

+ Tại Quới Sơn (Ấp 2, xã Quới Sơn - huyện Châu Thành): 0.7 ‰ ngày 28.

+ Tại Long Hòa (xã Long Hòa - huyện Bình Đại): 1.4 ‰ ngày 27. (sông Ba Lai).

Ø Trên sông Hàm Luông:

+ Tại An Thuận (cảng cá Tiệm Tôm - huyện Ba Tri): 24.6 ‰ ngày 28.

+ Tại Sơn Đốc (xã Hưng Lễ - huyện Giồng Trôm): 7.0 ‰ ngày 28.

+ Tại Phú Khánh (xã Phú Khánh - huyện Thạnh Phú): 5.2 ‰ ngày 28.

+ Tại Vàm Cái Quao (xã Bình Khánh Đông - huyện Mỏ Cày Nam): 4.5 ‰ ngày 28.

+ Tại Vàm Nước Trong (xã Tân Thành Bình - huyện Mỏ Cày Bắc): 1.6 ‰ ngày 26, 27.

+ Tại Mỹ Hoá (phường 07 - Tp. Bến Tre): 0.9 ‰  ngày 28.

+ Tại Thanh Tân (xã Thanh Tân - huyện Mỏ Cày Bắc): 0.2 ‰ ngày 26, 27.

+ Tại An Hiệp (xã An Hiệp - huyện Châu Thành): 0.2 ‰ ngày 27.

+ Tại Vàm Mơn (xã Phú Sơn - huyện Chợ Lách): 0.1 ‰.

Ø Trên sông Cổ Chiên:

+ Tại Bến Trại (xã An Thuận - huyện Thạnh Phú): 21.2 ‰ ngày 28.

+ Tại Hương Mỹ (xã Hương Mỹ - huyện Mỏ Cày Nam): 7.4 ‰  ngày 28.

+ Tại Cẩm Sơn (xã Cẩm Sơn - huyện Mỏ Cày Nam): 8.5 ‰ ngày 27.

+ Tại Thành Thới B (xã Thành Thới B - huyện Mỏ Cày Nam): 1.2 ‰ ngày 27.

+ Tại Nhuận Phú Tân (xã Nhuận Phú Tân - huyện Mỏ Cày Bắc): 0.2 ‰ ngày 26, 27.

Độ mặn 4 ‰ trên các sông chính đã xâm nhập đến:

- Sông Cửa Đại: xã Long Định (huyện Bình Đại), (cách cửa sông khoảng 38-40km).

- Sông Hàm Luông: xã Phước Long (huyện Giồng Trôm) - xã Phước Hiệp (huyện Mỏ Cày Nam), (cách cửa sông khoảng 36-38km).

- Sông Cổ Chiên: xã Thành Thới A - Thành Thới B (huyện Mỏ Cày Nam), (cách cửa sông khoảng 40-42km).

Độ mặn 1 ‰ trên các sông chính đã xâm nhập đến:

- Sông Cửa Đại: xã Quới Sơn (huyện Châu Thành), (cách cửa sông khoảng 46-48km).

- Sông Hàm Luông: Phường 07 - xã Bình Phú (Tp. Bến Tre), (cách cửa sông khoảng 48-50km).

- Sông Cổ Chiên: xã Nhuận Phú Tân (huyện Mỏ Cày Bắc), (cách cửa sông khoảng 50-52km).

II / DỰ BÁO TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TỪ NGÀY 28/03 ĐẾN NGÀY 04/04/2017 (TUẦN 13/2017):

Diễn biến xâm nhập mặn cao nhất hàng ngày có xu thế tiếp tục xâm nhập sâu dần từ ngày 28 đến ngày 30, sau đó giảm nhẹ.

Độ mặn xâm nhập sâu nhất xuất hiện trong các ngày 29 đến 31 và ở mức cao, sâu hơn so với tuần qua và thấp hơn so với cùng thời kỳ năm 2016.

Ø Trên sông Cửa Đại:

+ Tại Bình Đại (cảng cá Bình Đại - huyện Bình Đại): Smax từ  24.0 ‰ đến 27.0 ‰.

+ Tại Lộc Thuận (xã Lộc Thuận - huyện Bình Đại): Smax từ  10.0 ‰ đến 13.0 ‰.

+ Tại Giao Hoà (xã Giao Hoà - huyện Châu Thành): Smax từ  4.0 ‰ đến 6.0 ‰.

+ Tại Quới Sơn (Ấp 2, xã Quới Sơn - huyện Châu Thành): Smax từ  1.0 ‰ đến 3.0 ‰.

+ Tại Long Hoà (xã Long Hoà – huyện Bình Đại): 1.5 ‰  đến 3.5 ‰ (sông Ba Lai).

Ø Trên sông Hàm Luông:

+ Tại An Thuận (Tiệm Tôm – huyện Ba Tri): Smax từ 26.0 ‰ đến 29.0 ‰.

+ Tại Sơn Đốc (xã Hưng Lễ - huyện Giồng Trôm): Smax từ  9.0 ‰ đến 12.0 ‰.

+ Tại Phú Khánh (xã Phú Khánh – huyện Thạnh Phú): Smax từ 6.0 ‰ đến 9.0 ‰ (trong kênh).

+ Tại Vàm Cái Quao (xã Bình Khánh Đông – huyện Mõ Cày Nam): Smax từ 6.0 ‰ đến 9.0 ‰.

+ Tại Vàm Nước Trong (xã Tân Thành Bình – huyện Mõ Cày Bắc): Smax từ 3.0 ‰ đến 5.0 ‰.

+ Tại Mỹ Hoá (phường 07 – Tp. Bến Tre): Smax từ 2.0 ‰ đến 4.0 ‰.

+ Tại Thanh Tân (xã Thanh Tân - huyện Mỏ Cày Bắc): Smax từ 0.5 ‰ đến 2.5 ‰.

+ Tại An Hiệp (xã An Hiệp – huyện Châu Thành): Smax từ 0.2 ‰ đến 2.0 ‰.

+ Tại Vàm Mơn (xã Phú Sơn – huyện Chợ Lách): Smax 0.2 ‰ đến 1.0 ‰..

+ Tại Hòa Nghĩa (xã Hòa Nghĩa - huyện Chợ Lách): 0.1 ‰.

Ø Trên sông Cổ Chiên:

+ Tại Bến Trại (xã An Thuận – huyện Thạnh Phú): Smax từ  24.0 ‰ đến 27.0 ‰.

+ Tại Hương Mỹ (xã Hương Mỹ - huyện Mỏ Cày Nam): Smax từ 9.0 ‰ đến 12.0‰.

+ Tại Cẩm Sơn (xã Cẩm Sơn – huyện Mỏ Cày Nam): Smax từ  7.0 ‰ đến 10.0 ‰.

+ Tại Thành Thới B (xã Thành Thới B – huyện Mỏ Cày Nam): Smax từ 2.0 ‰ đến 4.0 ‰.

+ Tại Nhuận Phú Tân (xã Nhuận Phú Tân): Smax từ 0.5 ‰ đến 2.0 ‰.

Độ mặn 4 ‰ trên các sông chính có khả năng xâm nhập đến:

- Sông Cửa Đại: xã Giao Long – Quới Sơn (huyện Châu Thành), (cách cửa sông khoảng 42-44km).

- Sông Hàm Luông: xã Mỹ Thạnh An (Tp. Bến Tre) – Tân Thành Bình (huyện Mỏ Cày Bắc), (cách cửa sông khoảng 44-46km).

- Sông Cổ Chiên: xã Thành Thới B (huyện Mỏ Cày Nam), (cách cửa sông khoảng 42-44km).

Độ mặn 1 ‰ trên các sông chính có khả năng xâm nhập đến:

- Sông Cửa Đại: xã An Khánh (huyện Châu Thành), (cách cửa sông khoảng 52-54km).

- Sông Hàm Luông: xã An Hiệp – Tiên Thủy (huyện Châu Thành), (cách cửa sông khoảng 56-58km).

- Sông Cổ Chiên: xã Nhuận Phú Tân (huyện Mỏ Cày Bắc) – Hưng khánh Trung B (huyện Chợ Lách), (cách cửa sông khoảng 56-58km).

* Cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn trong tuần này:

Sông Cửa Đại: cấp độ 1.

Sông Hàm Luông:cấp độ 1.

Sông Cổ Chiên: cấp độ 1.

tuan 13.png 

Đính kèm: Tải về    Ban_tin_man 28-3-2017_Tuan_13.png

Lượt người xem:   585
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
Ảnh
Video
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nh​iệm chính: Ông Nguyễn Văn Chinh - Chức vụ: Giám đốc Sở TN và MT | Giấy phép số: 139/GP - BC, ngày 16 tháng 4 năm 2007
Địa chỉ trụ sở: Số 01 - Trần Quốc Tuấn - Phường 2 - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822210 - 0275.3211494 - Fax: 0275.3813176; Email: stnmt@bentre.gov.vn