GÓP Ý NGƯỜI DÂN
(Nhập mã xác nhận bên trên)
The control is not available because you do not have the correct permissions.
  
  
  
  
  
NoiDungCauHoi
  
NoiDungTraLoi
  
  
  
  
  
  
Nguyen van a
De nghi So xem xet lai tinh hinh quan ly tren dia ban phuong 8 thanh pho ben tre. Trong con hem so 17 khu pho 2. Nguoi dan xay dung bat hop phap,nhung ho dan su dung loi di chung lam noi rieng cho minh. De nghi So xem xet lai voi dia phuong
Câu hỏi mới12/31/2020 1:21 PM